Redhooligan News

Published in Turkey - Social interactions and entertainment - 29 Oct 2018 12:41 - 0

Ту̀рция, официално Репу̀блика Ту̀рция (на турски: Türkiye Cumhuriyeti), е държава, чиято територия е почти изцяло разположена в Азия (97%), а останалите 3% – на Балканския полуостров в Югоизточна Европа, но повече от 20% от населението ѝ живее на Балканския полуостров. Граничи на изток с Грузия, Армения, Азербайджан и Иран; на юг – с Ирак и Сирия; на запад – с Егейско море и островите в него, Гърция и България. До 1922 г. територията на днешната държава е в центъра на Османската империя. Площта ѝ е 783 562 km², от които 769 632 km² суша и 13 930 km² водна площ. Разположението на Турция между Европа и Азия я прави страна от особено геостратегическо значение.
Сунитският ислям се изповядва от 90% от населението на страната, а останалата част изповядва най-вече алевитство, юдейство и православно християнство. Официален език е турският, а официална религия няма. Турция членува в организации като НАТО, ОИСР, Съвет на Европа, ОССЕ и Г-20. Турция започва преговори за пълноправно членство в Европейския съюз през 2005 година. Турция също така засилва връзките си и със страните от Централна Азия, Африка, Близкия изток чрез членството си в организации като Организация „Ислямска конференция“ и Организация за икономическо сътрудничество.
След опита за държавен преврат в Турция от юли 2016 г. в страната е въведено извънредно положение.

Разположение
Турция оформя мост между Югоизточна Европа и Близкия изток, като азиатската и европейската част на страната са разделени от Мраморно море и проливите Босфор и Дарданели. В Европейска Турция, включваща Източна Тракия с по-голямата част от град Истанбул и няколко острова в Мраморно и Егейско море (Мармара, Авша, Пашалиман, Имврос и други), влизат 3% от територията на страната.
Конфигурацията на територията на Турция наподобява изтеглен от запад на изток правоъгълник, разположен между 36° и 42° северна ширина и между 26° и 45° източна дължина. Разстоянието от запад на изток между най-западната (нос Авлака на остров Имврос) и най-източната точка (край град Аралък) превишава 1600 km, а най-голямата ширина (между остров Тавшан на север и нос Анамур на юг) достига 650 km. Най-западната точка в континенталната част на страната е нос Баба, който е също и най-западната точка на континента Азия. Общата дължина на границите е 2667 km, като Турция граничи с 8 държави – България и Гърция на северозапад, Сирия и Ирак на югоизток и Иран, Азербайджан, Армения и Грузия на изток.
Изцяло в турската територия са протоците Босфор (свързващ Мраморно и Черно море) и Дарданели (свързващ Мраморно и Егейско море), през които преминават водните пътища от Черно море до Средиземно море. Докато северната и южната брегова линия към Черно и Средиземно море са слабо разчленени, брегът на Егейско море е с множество дълбоко навлизащи в сушата заливи и разположени между тях полуострови.

Релеф
По-голям дял от азиатската част е планинска. На север са разположени Понтийските планини, на юг – Тороските планини, а между тях е разположено Анадолското плато, още известно като Малоазиатското плато. Най-висока точка в страната е затихналият вулкан Арарат, който е 5 165 m.

Климат
Средиземноморското крайбрежие, Източна Тракия и западната част на Мала Азия имат средиземноморски климат с горещо и сухо лято и мека влажна зима (Csa по Кьопен). По черноморското крайбрежие климатът е океански (Cfb по Кьопен) с по-студена зима и по-влажно лято. Този район е най-влажната част на страната, като в източните области годишните валежи достигат 2500 mm. По черноморското крайбрежие сняг вали почти всяка година, макар че не се задържа за повече от няколко дни, докато в областите със средиземноморски климат снеговалежите са рядкост.
Климатът във вътрешността на Турция е значително по-суров, тъй като крайбрежните планински вериги ограничават средиземноморското влияние. В Централен Анадол климатът е полупустинен (Bsk по Кьопен), със зимни температури под 1 °C и сухо и горещо лято с температури над 30 °C. Годишното количество на валежите е около 400 mm с известни разлики, в зависимост от надморската височина. Най-сухи са областите около Кония и Малатия, където годишните валежи често са под 300 mm.
В източната част на Анадолското плато климатът е средиземноморски континентален (Dsa и Dsb по Кьопен) и континентален (Dfb по Кьопен) с добре обособени сезони. Зимите могат да бъдат много тежки, като в източните райони температурите достигат до −40 °C, а снегът през някои години се задържа в продължение на 120 дни.

Република Турция
    През 1920 г. от Османската империя, победена в Първата световна война, се иска да подпише Севърския мирен договор и властта в Истанбул е готова да го направи, но Кемал Ататюрк, който е освободил Централна Мала Азия от окупаторите, отказва да подпише договора. Територията ѝ е разделена на части с различен юридически статут.През 1921/22 г. Ататюрк отблъсква гръцки опит за настъпление с посока Централна Анатолия. Жертва на последвалата контраофанзива става цивилното население на Измир (Смирна). Традиционно гръцкият град е подложен на тежки разрушения (14 септември 1922 г.) Част от гърците, цивилни и военни, успяват да се евакуират на съседните острови. (вж. Гръцко-турска война (1919-1922))На 24 юли 1923 г. е подписан Лозанския мирен договор. Турция е единствената победена в Първата световна война страна, която успешно съумява да се противопостави на Версайските решения от 1919 – 1920 г. Като последствие от този договор 1,3 млн гърци са принудени да напуснат Мала Азия, а 400 хил. турци и помаци – Западна Тракия и Егейска Македония.В резутат на национално-освободително движение на 29 октомври 1923 г. Турция е провъзгласена за република – първа в Близкия и Средния Изток, столицата е преместена в Анкара и е приета Конституция.1923 – 1938 г. Мустафа Кемал Ататюрк провежда коренни промени в турското общество. Забранено е многоженството, носенето на фесове. Въведени са правна система от европейски тип, задължително сключване на граждански брак, григорианския календар, неделята е обявена за почивен ден. Много от градовете са преименувани с турски имена. Ислямът е отделен от държавата, въвежда се латинската азбука вместо арабската. Жените имат право на глас. Всички жители на страната са задължени да приемат фамилно име (преди това мюсюлманите са имали право на избор), а на самия Мустафа Кемал парламентът присъжда титлата Гази (Победоносец). По-късно по свое желание той приема името Ататюрк (Баща на турците).Ататюрк умира на 10 ноември 1938 г. и властта преминава в ръцете на неговия съратник Исмет Иньоню, външната политика на Турция става прогерманска, а след края на Втората световна война – прозападна. Турция запазва неутралитет през Втората световна война.Член на ООН от 1945 г.1946 – 1950 г.: създаване и укрепване на демократичните институции. На изборите побеждава Демократическата партия.През 1948 г. страната получава икономическа помощ по плана Маршал.През 1952 г. Турция става член на НАТОПрез септември 1980 г. висшето армейско ръководство извършва военен преврат. Съветът за национална сигурност, въглавяван от генерал Кенан Еврен, продължава икономическите реформи.През 2013 г. избухват антиправителствени протести, а в края на годината и корупционен скандал.Между 15 и 16 юли 2016, в Турция се извършва опит за военен преврат.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Turkey, officially the Turkish Republic (Turkish: Türkiye Cumhuriyeti), is a country whose territory is almost entirely located in Asia (97%) and the remaining 3% on the Balkan Peninsula in Southeast Europe but more than 20% of its lation lives on the Balkan Peninsula. It borders East with Georgia, Armenia, Azerbaijan and Iran; to the south - to Iraq and Syria; to the west - the Aegean Sea and its islands, Greece and Bulgaria. Until 1922 the territory of today's state is at the center of the Ottoman Empire. Its area is 783,562 km², of which 769,632 km² of land and 13,930 km² of water. Turkey's location between Europe and Asia makes it a country of particular geo-strategic importance.
Sunni Islam confesses 90% of the lation of the country, and the rest of them mainly profess allegiance, Judaism and Orthodox Christianity. Official language is Turkish, and there is no official religion. Turkey is a member of organizations such as NATO, the OECD, the Council of Europe, the OSCE and the G20. Turkey starts negotiations for full membership in the European Union in 2005. Turkey also strengthens relations with the countries of Central Asia, Africa and the Middle East through membership of organizations such as the Organization of the Islamic Conference and the Organization for
Economic Cooperation.
Following a coup d'état in Turkey in July 2016, a state of emergency has been introduced.

Location
Turkey forms a bridge between Southeast Europe and the Middle East, with the Asian and European parts of the country being separated from the Marmara Sea and the Bosphorus and Dardanelles Straits. In European Turkey, including Eastern Thrace, with most of the city of Istanbul and several islands in the Marmara and Aegean Sea (Marmara, Avsha, Pasaliman, Imvers and others), they account for 3% of the country's territory.
The configuration of the territory of Turkey resembles a rectangle drawn from the west to east, situated between 36 ° and 42 ° north latitude and between 26 ° and 45 ° east longitude. The distance from west to east between the westernmost (Avlaka Cape on Imuros Island) and the easternmost point (near the town of Aralak) exceeds 1600 km and the widest latitude (between Tavshan Island to the north and Anamur to the south) reaches 650 km . The most western point in the mainland is Cape Baba, which is also the westernmost point of the continent of Asia. The total length of the border is 2667 km, with Turkey bordering 8 countries - Bulgaria and Greece to the northwest, Syria and Iraq to the southeast and Iran, Azerbaijan, Armenia and Georgia to the east.
The Bosporus Straits (connecting the Marmara and Black Seas) and Dardanelli (connecting the Marmara and Aegean Seas), through which the waterways from the Black Sea to the Mediterranean Sea p, are all in the Turkish territory. While the northern and southern shores of the Black Sea and the Mediterranean Sea are slightly dismembered, the Aegean coast has many deep bays and peninsulas.
Relief
A larger proportion of the Asian part is mountainous. To the north are the Pontic Mountains, to the south - the Toros Mountains, and between them the Anatolian Plateau, also known as the Maloazian Plateau. The highest point in the country is the dwindling Ararat Volcano, which is 5 165 m.
Climate
The Mediterranean coast, Eastern Thrace and the western part of Asia Minor have a Mediterranean climate with hot, dry summers and mild wet winters (Csa in Koepen). On the Black Sea coast the climate is oceanic (Cfb in Köpen) with a cooler winter and a wetter summer. This region is the wettest part of the country, with annual rainfall reaching 2500 mm in the eastern regions. On the Black Sea coast, snow is snowing almost every year, although it does not last for more than a few days, while in the Mediterranean climate, snowfall is rare.
The climate inside Turkey is considerably harsher, as coastal mountain ranges restrict Mediterranean influence. In Central Anatol, the climate is semi-desert (Bsk in Koepen), with winter temperatures below 1 ° C and dry and hot summer temperatures above 30 ° C. The annual rainfall is about 400 mm with some differences, depending on the altitude. The most dry are the districts around Konya and Malatya, where annual rainfall is often less than 300 mm.
In the eastern part of the Anatolian plateau, the climate is Mediterranean continental (Dsa and Dsb in Koepen) and continental (Dfb in Koepen) with well-defined seasons. Winters can be very heavy, with temperatures in the eastern regions reaching -40 ° C and snow for some years lasting for 120 days.

Republic of Turkey
In 1920, the Ottoman Empire, defeated in World War I, was asked to sign the Severs Peace Treaty, and power in Istanbul was ready to do so, but Kemal Ataturk, who dismissed Central Asia Minor from the occupiers, refused to sign the treaty. Its territory is divided into parts with different legal status.
In 1921/22, Ataturk repelled the Greek attempt to advance with the direction of Central Anatolia. A victim of the subsequent counter-attack became the civilian lation of Izmir (Smyrna). Traditionally, the Greek city was subjected to severe destruction (September 14, 1922). Part of the Greeks, civilians and military, managed to evacuate to the neighboring islands. (see Greco-Turkish War (1919-1922))
On July 24, 1923, the Lausan Peace Treaty was signed. Turkey is the only country defeated in the First World War to succeed in opposing the Versailles decisions from 1919 to 1920. As a consequence of this treaty, 1.3 million Greeks are forced to leave Asia Minor and 400,000 Turks and Pomaks - Western Thrace and Aegean Macedonia.
As a result of a national liberation movement on 29 October 1923, Turkey was proclaimed a republic, the first in the Middle and the Middle East, the capital moved to Ankara, and a constitution was adopted.
1923 - 1938 Mustafa Kemal Ataturk held radical changes in Turkish society. It is forbidden for polygamy, the wearing of fez. A legal system of European type was introduced, compulsory civil marriage, the Gregorian calendar, Sunday was declared a day off. Many of the cities have been renamed Turkish names. Islam is separate from the state, the Latin alphabet is introduced instead of the Arabic. Women have the right to vote. All citizens of the country are obliged to accept a surname (formerly the Muslims had the right to choose), and Mustafa Kemal himself has the parliamentary title of Gazi (the Victorious). Later, at his own request, he took the name Atatürk (father of the Turks).
Atatürk died on November 10, 1938, and the power ped into the hands of his ociate Ismet Inyoniu, Turkey's foreign policy became pro-German, and after the end of the Second World War, it was pro-Western. Turkey retains neutrality during the Second World War.
Member of the United Nations since 1945
1946-1950: Establishment and strengthening of democratic institutions. The election defeats the Democratic Party.
In 1948, the country received economic aid under the Marshall Plan.
In 1952, Turkey became a member of NATO
In September 1980, the senior army leadership conducted a military coup. The National Security Council, led by General Kenan Evren, continues economic reforms.
Anti-government protests erupted in 2013, and a corruption scandal at the end of the year.
Between 15 and 16 July 2016, an attempt was made in Turkey for a military coup.

Support

Comments (0)