Redhooligan News

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 01 Nov 2018 10:29 - 0

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Отбелязва се ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и е официален празник в Република България.

Възникване на празника

Духовното просвещение на българския народ дава тласък на националноосвободително движение по българските земи. В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност към народните будители не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. За първи път честване на народните будители става на фестивала в Пловдив през 1909 г.
Всепризнат патрон на българското будителство е свети Йоан Рилски, почитан като небесен покровител на българския народ и държава, който в народната памет е образец за себеотдаване, безсребърничество, любов към ближния и Отечеството и към когото народната обич и уважение остава жива през вековете на османско владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа памет.

Стоян Омарчевски, 1920 г.

През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски по инициативата на група интелектуалци (Станимир Станимиров, Александър Радославов, Димитър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Фил. Манолов, Христо Цанков – Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилиян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина) внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. (При установяването на Григорианския календар като държавен през 1916 година, Българската православна църква продължава да използва Юлианския календар – чак до 1968. Съответно 19 октомври – денят, в който се чества Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец), става първи ноември по новия календар). На 28 юли 1922 г. Министерството на народното просвещение излиза с окръжно номер 17 743, според което 1 ноември е определен за „празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България“. На 31 октомври 1922 г. излиза постановление на Министерския съвет за обявяване на празника. На 13 декември същата година 19 Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение Закона за празниците и неделната почивка. Цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г. Три години след подписване на Ньойския договор българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи.

Прокламацията на Деня:

„Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.“

Отмяна на празника по време на комунистическия режим и последвалото възстановяване

През 1945 г. честването на празника е отменено от комунистическия режим. Забраната е част от системно налаганата в обществото пропаганда и цензура, характерни за целия период на тоталитарно управление на България. С този акт комунистическата власт се опитва да омаловажи значимостта на будителите и техния принос за развитието на културата и историята в България. Въпреки това традицията остава запазена в паметта на българския народ. В много селища на България този ден се отбелязва неофициално: например в района на град Пирдоп на този ден учениците от началните училища изработват фенерчета с изписани букви от българската азбука, осветени отвътре и дефилират пред обществото на селището облечени тържествено, в много случаи с народни носии.
След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. Идеята за възстановяването му е на професор Петър Константинов, председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария“. От 2002 г. се изпълнява ритуал по издигане на националното знаме пред парадния вход на Президентската администрация и извършване на тържествена смяна на караула.

Личности, чествани на този ден

По повод обявяване празника за общонационален министър Стоян Омарчевски казва: „...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот... Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“
„ Стига толкоз спавание, що е спала Болгария доволни векове “
— Неофит Рилски 1835 г.
„ Доволно вече що сте спали. Станете! Дойде бъдний ден… “
— Петко Славейков 1886 г.
„ Будителят не е интелектуалец по европейски образец. Това е българска духовна категория. За да си будител, интелектуалният авторитет не стига. Трябва да имаш добавена стойност от доблест, кураж и посветеност. Будителите са мисионерите на културата, морала и свободата. Едни будят с таланта си, други с пример. Едни пишат книги и играят на театралната сцена, а други пишат история и носят достойно своята роля на сцената на живота.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Day of the People's Buddhists is an all-Bulgarian celebration celebrating the work of the Bulgarian enlighters, writers, revolutionaries and holy allies of the reviving national spirit, the pursuit of education and scholarship. It is marked annually with torches on November 1 and is an official holiday in the Republic of Bulgaria.
The birth of the holiday
The spiritual enlightenment of the Bulgarian people gives impetus to a national liberation movement on the Bulgarian lands. In liberated by Ottoman rule Bulgaria, both the intelligentsia and the m conscious of the feats of Revival writers and revolutionaries who created the atmosphere and led the Bulgarian spirit to the determination to fight a state sovereignty. Many cities and villages want to give their respected gratitude to the people's allies not only by baptizing streets, chitalishte and schools on their behalf. For the first time a celebration of the folk awakeners took place at the Plovdiv Festival in 1909.
The celebrated patron of the Bulgarian invocation is St. John of Rila, worshiped as a heavenly patron of the Bulgarian people and a country which in the memory of the people is a model of self-giving, uncircumcision, love for neighbor and Fatherland, and to whom people's love and respect remain alive during the centuries of Ottoman domination . Many other Buddhists whom the people canonize as saints in their historical memory are revered.
Stoyan Omarchevski, 1920
In 1922, Stoyan Omarchevski, Minister of Public Education in the Stamboliiski government, initiated by a group of intellectuals (Stanimir Stanimirov, Alexander Radoslavov, Dimitar Lazov, Prof. Benjio Tsonev, Ivan Vazov, Prof. Lubomir Miletich, Dr. Mihail Arnaudov Prof. Ivan Georgov, Stilian Chilingirov, Adriana Budevska, Elena Snezhina) presented a proposal to the Council of Ministers for the appointment of 1 November as the Day of the Bulgarian People's Buddhists. (When the Gregorian calendar was established in 1916, the Bulgarian Orthodox Church continued to use the Julian calendar until 1968. Accordingly, October 19th, the day of the reverend John the Rila of the Wonderworker, was first November in the new calendar) . On July 28, 1922, the Ministry of National Education issued a district number 17 743, according to which 1 November was designated as a "holiday of the Bulgarian Buddhists, a day for paying tribute to the memory of the great Bulgarians, distant and close-knit builders of modern Bulgaria". On October 31, 1922, a Decree of the Council of Ministers was issued announcing the holiday. On December 13 of the same year, 19 Ordinary National Assembly adopted the Supplement Law supplementing the Law on Holidays and Sunday Holidays. Tsar Boris III signed the law on the introduction of the Day of the People's Buddhists on February 3, 1923. Three years after the signing of the Neuilly Treaty, the Bulgarian society felt an acute need for spiritual incentives and found them in the legacy of the ideas of the wisest Bulgarians.

The proclamation of the Day:
"Let St. John Rilski's Day become a Day of People's Buddhists, a celebration of the great Bulgarians to awaken the young healthy sense of existence and interest to the actors of our past."
Cancellation of the holiday during the communist regime and the subsequent restoration
In 1945 the celebration was canceled by the Communist regime. The ban is part of the systemically imposed propaganda and censorship in society, characteristic of the whole period of totalitarian rule in Bulgaria. With this act, Communist authorities try to downplay the significance of the Buddhists and their contribution to the development of culture and history in Bulgaria. Nevertheless, the tradition remains in the memory of the Bulgarian people. In many villages of Bulgaria this day is unofficially noted: for example, in the town of Pirdop on this day pupils of primary schools produce flashlights with inscribed letters from the Bulgarian alphabet, illuminated inside and defiling to the community of the village solemnly dressed, in many cases with folk costumes .
After a long interruption, the Law of Supplementing the Labor Code, adopted by the 36th National Assembly, on October 28, 1992, restores the tradition of the holiday. November 1 was officially declared a Day of People's Buddhists and a non-working day for all schools in the country. The idea for its restoration is to Professor Petar Konstantinov, chairman of the Mati Bolgaria International Association. Since 2002, a ritual has been carried out to raise the national flag in front of the parade entrance of the Presidential Administration and to make a solemn change of the cabin.
Celebrities celebrated on this day
On the occasion of the celebration of the national minister Stoyan Omarchevski, he said: "... our first concern is to turn our young people's eyes to everything valuable and bright from our past and to ociate it with this past, so that she can take it from him wisdom and trust , strength and impulse to activity and creativity. Our youth must know that life is only valuable at that time when it is inspired by ideation, by striving; only then is life meaningful and meaningful when it is occupied by idealism when souls and hearts tremble for the good, the national, the ideal, and this is embedded in the images and creations of all those of our activists who have awakened our people in the days of his slavery, which led him to enlightenment and national fre during the Revival period and which created him eternal cultural values ​​during his free life ... The Ministry of National Enlightenment defines the day of November 1, the day of St. John of Rila for the celebration of the Bulgarian Buddhists, a celebration, to call it, of the great Bulgarians, by which a holiday arranged in a planetary and systematic way to unite all efforts in this direction, as this day becomes a cult of the Bulgarian people's genius: paying tribute to the memory of the people's allies, who, as selfless warriors, led the Bulgarian people in the past to enlightenment, to fre, to culture, to inspire youth through their bright images of folk and cultural ideals. "
"There is so much sleep that has spared Bulgaria for centuries"
- Neofit Rilski 1835
"You have already been sleeping. Become! The day has come ... "
- Petko Slaveykov 1886
"The reader is not an intellectual of a European model. This is a Bulgarian spiritual category. To be an awakening, intellectual authority is not enough. You must have added value of courage, courage and dedication. Buddhists are the missionaries of culture, morality and fre. Some wake up with their talent, some with an example. Some write books and play on the stage, others write history and play their role on the stage of life.

Support

Comments (0)