Redhooligan News

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 04 Nov 2018 02:10 - 1

Спутник-2 (от руски спътник) е вторият космически апарат изстрелян в околоземна орбита на 3 ноември 1957 година. Той е първият апарат носещ животно на борда си - куче. Има конусовидна форма с височина на конуса 4 метра и диаметър на основата 2 метра, с маса 508,3 килограма. Сателитът съдържа няколко отделения за радиопредаватели, телеметрична система, програмиращо устройство, система за регенерация и температурен контрол на кабината, и ред научни инструменти. Отделна кабина е пригодена за експерименталното куче - Лайка.
Техническите и биологични данни се предават посредством телеметричната система „Трал Д“, която изпраща данни на Земята посредством 15-минутни сеанси за всяка орбита. Два фотометъра на борда на спътника измерват слънчевата радиация (ултравиолет и рентген), както и космическите лъчи. Спутник-2 няма телевизионна камера (телевизионни изображения на кучета от Спутник-5 често се бъркат с Лайка).

Спутник-2 е изстрелян с модифицирана междуконтинентална балистична ракета Р-7, подобна на използваната при Спутник-1, в орбита с параметри 212 х 1660 км и период на обиколка 103,7 минути. След достигане на орбита, връхният конус се отделя успешно, но Блок А на апарата не успява да се отдели както е планирано. Това възпрепятства нормалното функциониране на системата за термичен контрол. Освен това част от изолацията се откъсва и температурата във вътрешността на апарата достига до 40 градуса Целзий. Счита се, че поради това Лайка оцелява само няколко часа след старта, вместо 10 дни както е планирано. Постепенно орбитата на Спутник-2 се снижава, той навлиза обратно в плътните слоеве на земната атмосфера и прекратява съществуването си на 14 април 1958, 162 дни след изстрелването му.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sputnik-2 (from a Russian satellite) is the second spacecraft launched in orbit on November 3, 1957. It is the first apparatus carrying an animal on board - a dog. It has a conical shape with a cone height of 4 meters and a base diameter of 2 meters, with a m of 508.3 kilograms. The satellite contains several radio transmitter compartments, a telemetry system, a programming unit, a cabin regeneration and temperature control system, and a number of scientific instruments. A separate cab is adapted for the experimental dog - Chamomile.
The technical and biological data is transmitted via the telegram system "Trail D", which sends data to Earth through 15-minute sessions for each orbit. Two photometers onboard the satellite measure solar radiation (ultraviolet and X-rays) as well as cosmic rays. Sputnik-2 does not have a television camera (TV images of Sputnik-5 dogs are often confused with Chamomile).

Sputnik-2 was launched with a modified intercontinental ballistic missile P-7, similar to that used in Sputnik-1, in orbit with parameters of 212 x 1660 km and a lap time of 103.7 minutes. Upon reaching orbit, the cone is severed successfully, but Unit A on the instrument fails to separate as planned. This hinders the normal operation of the thermal control system. In addition, part of the insulation is cut off and the temperature inside the unit reaches 40 degrees Celsius. It is believed that Chamaya therefore survives only a few hours after the launch, instead of 10 days as planned. Gradually, Sputnik-2's orbit is decreasing, it goes back into the dense layers of the Earth's atmosphere and ceases to exist on April 14, 1958, 162 days after its launch.

Support

Galadrael

Comments (1)

V