Redhooligan News

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 10 Nov 2018 00:08 - 6

„Под игото“ е български исторически игрален филм от 1952 година на режисьора Дако Даковски. Сценарият е на Георги Кранзов и Павел Спасов и се основава на романа „Под игото“ на Иван Вазов. Главните роли се изпълняват от Мирослав Миндов, Лили Попиванова, Петко Карлуковски, Васил Кирков. Оператор е Бончо Карастоянов, а музиката във филма е композирана от Филип Кутев.
Филмът е първата мащабна продукция на държавната Българска кинематография, а режисьорът получава за него Димитровска награда.

Сюжет

Действието се развива през 1875 – 1876 година в няколко селища в Подбалкана, район, участвал активно в Априлското въстание. В градчето Бяла черква се завръща след бягство от Диарбекир Иван Кралича (в ролята Мирослав Миндов), който малко по-късно е назначен за учител под името Бойчо Огнянов. Първата му обществена проява е по време на публичен изпит, при който ученичките на Рада Госпожина (Лили Попиванова) се притесняват от заплетените въпроси на гърчеещия се Киряк Стефчов (Ганчо Ганчев) – Огнянов се намесва и помага на момичетата.
Доктор Соколов (Васил Кирков) и Огнянов организират хората в таен комитет за вдигане на въстание. Представителя на Клисура – Боримечката (Петко Карлуковски), се среща с Огнянов и му обещава подкрепа. От Киряк Стефчов турците разбират, че Огнянов е Иван Кралича. Отиват да го арестуват в църквата, откъдето по време на служба той се измъква с помощта на Колчо слепеца (Константин Кисимов).
На седянка в дядо Стойковата къща в Клисура моми и ергени се веселят. В същото време в мазето Огнянов оповестява датата на въстанието. Подготовката на въстанието е в пълен ход. Рада и Бойчо си дават клетва за обич. Извършено е предателство и въстанието избухва по-рано. Клисура и Бяла черква горят. Въстанието е жестоко потушено. Русия обявява война на Турция и руските войски заедно с българските опълченци освобождават България. Народът въсторжено посреща победителите и празнува дългоочакваната свобода.

Разлики с книгата

Сценаристите Георги Кранзов и Павел Спасов подхождат свободно към текста на романа и добавят или премахват значителни елементи от повествованието с цел да засилят героичния патос на филма и да вплетат в сюжета изгодни за пропагандата на режима моменти. Сцените със смъртта на Бойчо Огнянов и Рада Госпожина са премахнати, а финалът с обесването на Мунчо е заменен с възторжено посрещане на руските войски по време на Руско-турската война. Самият Огнянов е представен като представител на Централния революционен комитет. Добавени са нови сцени на мобилизация на башибозуци и масови сражения.
Сценарият на филма вмъква в сюжета липсващи в романа елементи, които приписват на въстанието частично класов характер, а чорбаджиите са представени в значително по-отрицателна светлина. Добавени са сцени, показващи антиевропейски настроения сред българите и подкрепа на европейците за османските власти, а Русия е описана като единствен съюзник на въстаниците.

Продукция

„Под игото“ е първата мащабна продукция на държавната Българска кинематография и комунистическото правителство влага в нея значителни средства, разчитайки на пропаганден ефект. Режисурата е възложена на Дако Даковски, бивш партизанин, който учи във Всесъюзния държавен институт по кинематография в Москва и представя филма като своя дипломна работа там. В продукцията участват съветски специалисти, а консултант на режисьора е Сергей Василиев, един от режисьорите на известния пропаганден филм „Чапаев“. По това време Василиев прави огледи на места за снимки на заснетата малко по-късно съветско-българска копродукция „Героите на Шипка“.
Участие в „Под игото“ взимат много от известните по това време театрални актьори, почти всички студенти във Висшето театрално училище, жители на селата, в които се снима, както и военни части, включително кавалерийски. Сред статистите е и шестгодишната бъдеща певица Силви Вартан, според която именно участието във филма я подтиква към сценичната кариера.
Композитор на филма е Филип Кутев, а музиката се изпълнява от Софийската филхармония и от оглавявания от него Държавен ансамбъл за песни и танци. Участници в ансамбъла са основната част от статистите в сцената със седянката.
Външните снимки на филми са направени в Копривщица, както и в района на Троянския манастир и средногорското село Петрич.

В масовите сцени участват студенти и студентки от Д.В.Т.У. „Кръстьо Сарафов“, бойци и офицери от народната армия, население от Троянско, Копривщица и село Средногорец.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Under the Yoke" is a Bulgarian feature movie from 1952 directed by Dako Dakovski. The script is written by Georgi Kranzov and Pavel Spasov and is based on the novel "Under the Yoke" by Ivan Vazov. The main roles are played by Miroslav Mindov, Lili Popivanova, Petko Karlukovski, Vil Kirkov. Operator is Boncho Karastoyanov, and the music in the movie is composed by Philip Kutev.
The movie is the first large-scale production of the state Bulgarian cinematography and the director receives a Dimitrov prize for him.
Plot
The action took place in 1875-1876 in several settlements in the sub-Balkan region, which was actively involved in the April Uprising. In the town of Byala Cherkva returns after escape from Diyarbakir Ivan Kralicha (in the role of Miroslav Mindov), who was later appointed as a teacher Boycho Ognyanov. His first public appearance is during a public test, in which Lady Popivanova's schoolgirls are concerned about the tangled questions of the writhing Kiriak Stefchov (Gancho Ganchev) - Ognyanov intervenes and helps the girls.
Dr. Sokolov (Vil Kirkov) and Ognyanov organize the people in a secret committee for the uprising. The representative of Klissura - Borimechka (Petko Karlukovski) meets Ognyanov and promises support. By Kiriak Stefchov the Turks understand that Ognyanov is Ivan Kralicha. They are going to arrest him in the church, where he gets out with the help of Kolcho the blind (Konstantin Kisimov) during his service.
In a sit-up at Grandpa Stoykova's House in Klisura, moms and bachelors are glad. Meanwhile in the basement Ognyanov announces the date of the uprising. The preparations for the uprising are in full swing. Rada and Boico swear an oath for love. There is treason and the uprising erupts earlier. Klisura and White Church burn. The uprising is cruelly suppressed. Russia declares war on Turkey and Russian troops together with Bulgarian volunteers release Bulgaria. The people enthusiastically greets the winners and celebrates the long-awaited fre.
Book Differences
Screenwriters Georgi Kranzov and Pavel Spasov approached freely with the lyrics of the novel and added or removed significant elements of the narrative in order to reinforce the heroic pathos of the movie and to entwine the storylines that are advantageous for the propaganda of the regime. The scenes with the death of Boycho Ognianov and Radda Lady have been abolished, and the final with the hanging of Muncho has been replaced with an enthusiastic reception of Russian troops during the Russo-Turkish war. Ognyanov himself is represented as a representative of the Central Revolutionary Committee. New scenes of mobilization of bashi-bosses and m battles have been added.
The movie script depicts in the plot elements missing in the novel, which attributed to the rebellion a partial cl character, and the chorbadjii are represented in a significantly more negative light. Scenes showing anti-European sentiment among Bulgarians and support for Europeans for the Ottoman authorities were added, and Russia was described as the only ally of the rebels.
Production
"Under the Yoke" is the first large-scale production of Bulgarian state cinematography and the Communist government has invested considerable resources in it, relying on a propaganda effect. The movie was commissioned to Dako Dakowski, a former partisan who studied at the All-Union State Cinematography Institute in Moscow and presented the movie as his graduate work there. Soviet specialists are involved in the production, and Sergei Viliev, one of the directors of the famous propaganda movie "Chapaev", is the director's consultant. At that time Vasiliev made pictures of the pictures of the later-produced Soviet-Bulgarian co-production "The Characters of Shipka".
Participation in "Under the Yoke" was taken by many of the famous actors at that time, almost all students in the Higher Theater School, residents of the villages where they were shooting, as well as military units, including the cavalry. Amongst the statistics is also the six-year-old future singer Silvi Vartan, according to which the participation in the movie is pushing her into the stage career.
The composer of the movie is Philip Kutev and the music is performed by the Sofia Philharmonic Orchestra and by the State Ensemble for Songs and Dances. Participants in the ensemble are the main part of the statics in the scene.
The outdoor pictures of movie were made in Koprivshtitsa, as well as in the region of the Troyan monastery and the medieval village of Petrich.
Mive scenes are attended by students and students from DTTU. Krustyo Sarafov, fighters and officers from the People's Army, Troyanska, Koprivshtitsa and Srednogorets.

Support

Comments (6)

v14
https://www.erev2.com/tr/article/1431
https://www.erev2.com/en/article/1652 v62 plese i need too
https://www.erev2.com/bg/newspaper/1019
star /148
https://www.erev2.com/en/article/1932 please vote197 and sub206