Freedom herald

Published in Armenia - Political debates and analysis - 10 Oct 2018 01:07 - 1

We need to establish political government, so there is an idea to run a fundraising campaign to collect 40 gold for founding party.  Also there is necessity of military unit, which cost same 40 gold. 
The offer is to discuss which we need more at this moment and start donation campaign.
Please, write in comments how much you can donate, and for which organization.
Ելնելով քաղաքական ղեկավարություն ձևավորելու անհրաժեշտությունից առաջարկում եմ հանգանակություն կազմակերպել` կուսակցություն հիմնելու համար անհրաժեշտ 40 ոսկին հավաքելու համար. Կա նաև ռազմական միավորի ստեղծման անհրաժեշտություն, որի արժեքը նույն 40 ոսկին է:
Առաջարկը հետևյալն է. մեկնաբանություններում քննարկել ով որքան ոսկի կարող է տրամադրել և կոնկրետ որ կառույցի ստեղծման համար:
Շնորհակալություն ուշադրության համար:)

Support

Comments (1)

o7