Redhooligan News

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 27 Mar 2019 02:11 - 2

Дан Колов (пълно име Дончо Колев Денев) е български борец и кечист. И до днес е смятан от мнозина за най-великия борец за всички времена и легенда в бойните изкуства. Дан Колов има над 1500 срещи като професионален борец, от които губи едва 3. През целия си живот запазва българско гражданство.

Дончо Колев Данев е роден на 26 декември 1892 г. в село Сенник, община Севлиево. Той е едва на 7 години, когато умира баща му, което налага да стане овчар, за да се прехранва. Напуска страната през 1905 г. и заминава за Унгария. Работи като градинар в Будапеща. През 1909 г. се среща с българския борец Никола Петров, който го съветва да замине за Съединените американски щати. За да се издържа се занимава със всякаква работа – хамалин, строител в железниците, миньор.

Започва кариерата си на борец първо в организираните сред работниците борби. Следват победи на турнирите в цирк „Виктория“ от 1914 г., когато директорът на цирка кани хора от публиката да премерят сили на арената със звездата Джеф Лоуренс-Циклопа. Дончо приема предизвикателството и успява да победи 106-килограмовия борец. В двубои успява да победи много от известните по онова време кечисти – Джеф Лорънс, Збишко Циганевич, Джак Ширей, наричан още Човекът светкавица, Руди Дусек, Джо Стекър, Стренглър Люис, Джим Браунинг и много други.
Поканен е на турнир в Япония, където паметна остава победата му над Джики Хигън – „Удушвача“ – идола на японската борба, непобеждаван от никого като професионалист. След тази схватка тълпата прави опит да го убие, както и преди срещата му с Джики, когато през прозореца на хотелската му стая профучава с изключителна точност нож, предназначен да го убие, който Дончо майсторски избягва на косъм. На големия турнир по кеч в Париж Дан Колов побеждава наред всички свои противници, вкл. на финала и Анри Деглан – „Човека с хилядата хватки“, европейски, световен и олимпийски шампион. Тази победа му носи титлата „европейски шампион“ и „диамантен пояс“. Наричат го „Кинг Конг“, „Кралят на кеча“ и „Балканският лъв“.
Участва в мачове в Нова Зеландия, Австралия, Африка, Азия и побеждава забележителни тибетски майстори, китаеца Уан Фу и редица други. Участва в схватки и в родната България – срещу Реджинал Сики (Абисиния) в София, над Драгичеану (Румъния) в Пловдив, над Сантен (Франция) в Плевен и над някои големи български борци като Тодор Банков (в Стара Загора) и други.
В последната година от живота си, вече много болен, Балканският лъв се изправя срещу много по-младия световен шампион Ал Перейра и до последно остава човек на честта – успява да го победи.

Дан Колов има около 2000 схватки на тепиха като е спечелил почти всичките. Той е първият европейски шампион на България по борба свободен стил, известен по онова време като „кеч“. Печели европейското злато през 1936 г. на шампионата в Париж. Това е второ отличие за България след световната титла на Никола Петров (класически стил) от 1900 г.
Най-важните спечелени шампионати и турнири:
    Диамантен пояс/Световен шампион тежка категория при професионалистите – 1927 г., 1933 г.Европейски шампион тежка категория при професионалистите – 1934 г., 1937 г., 1937/1938 г.Турнир в Япония – 1924 г.Турнир в Бразилия – 1927 г.Многократен победител на турнири в САЩ – 1914/1927 г.
Дан Колов има регистрирани 3 загуби и поне 20 мача завършили без победител в официални мачове.

След 30 г. в чужбина Дан Колов се завръща в родината си и е посрещнат като герой. През цялата си кариера е уговарян да смени гражданството си с американско, но до смъртта си той остава горд българин. Негови са думите: „Чувствам се силен, защото съм българин“. Отказва предложение за чуждо поданство с думите: „Дан Колов е българин“.
Дан Колов е запомнен и с голямото си сърце, помагайки на множество българи, както в България, така и в чужбина, вкл. наши студенти. Бидейки милионер, той раздава абсолютно всичко до последната стотинка за благотворителност. Първият самолет на българските пощи е закупен от него.
Отдава усилията си на българския спорт и създава школи по борба, като тренира младите хора, но също така продължава да се състезава почти до последните си дни.
Комунистическата власт след 9.IX.1944 г. го награждава посмъртно със званието „Заслужил майстор на спорта" и от 1962 г. в негова памет Българската федерация по борба устройва международен турнир по свободна борба.
Когато му предлагат да го откарат с файтон до селото му, Дан Колов отговаря: „Пеш съм излязъл, пеш ще се върна!“.

Дан Колов умира в България 27 март 1940 г. от туберкулоза. Погребват го по негово желание в родното му село срещу Балкана – „балкан срещу балкан“.
Сред версиите за неговото заболяване е, че то не е станало по естествен начин, а Дончо е бил умишлено тровен продължително време от френски лекари. Известно е, че по онова време са правени много опити той да бъде посрамен или отстранен от възможността да участва в схватки. Много хора твърдят, че това е истинската причина да си отиде от този свят този истински великан по сила и дух.
Всяка година в град Севлиево се провежда турнир по свободна борба в памет на Дан Колов.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dan Kolov (full name Doncho Kolev Denev) is a Bulgarian wrestler and wrestler. To this day he is considered by many to be the greatest fighter of all time and a legend in the martial arts. Dan Kolov has over 1500 meetings as a professional wrestler, of whom he loses only 3. Throughout his life he retains Bulgarian citizenship.
Doncho Kolev Danev was born on 26 December 1892 in the village of Sennik, municipality of Sevlievo. He is only 7 years old when his father dies, which makes him a shepherd to feed himself. He left the country in 1905 and went to Hungary. She works as a gardener in Budapest. In 1909 he met the Bulgarian wrestler Nikola Petrov, who advised him to leave for the United States of America. To support himself, he is engaged in any kind of work - a messenger, a railroad builder, a miner.
He began his career as a wrestler first in struggles organized among workers. There are victories in the 1914 circus victories, when the circus director invites audiences to star in the arena with star Geoff Lawrence-Cyclopa. Doncho accepts the challenge and manages to defeat the 106-kilogram wrestler. In the duel, he defeats many of the well-known wrestlers - Jeff Lawrence, Zbyshko Tsigaviewicz, Jack Shirey, also known as Man Lightning, Rudy Dusk, Joe Stecker, Stronger Lewis, Jim Browning and many others.
He was invited to a tournament in Japan, where his triumph over his victory over Gwiki Higgan - "Strangle" - is the idol of the Japanese struggle, unconquered by anyone as a pro. After this struggle, the crowd tries to kill him, just as he did before meeting with Gigi, when he slips through a window of his hotel room with an extremely precise knife designed to kill him, which Doncho skillfully avoids. At the big wrestling tournament in Paris Dan Kolov defeated all his opponents, the final and Henry Deglan - "The Man with the Thousands of Grip", European, World and Olympic Champion. This victory gave him the title "European Champion" and "Diamond Belt". They call it "King Kong", "The King of the Catch" and "The Balkan Lion".
He participates in matches in New Zealand, Australia, Africa, Asia and defeated remarkable Tibetan masters, Chinese Wang Fu and a number of others. He participated in skirmishes in his native Bulgaria - against Reginald Siki (Abisina) in Sofia, over Dragicheanu (Romania) in Plovdiv, over Santiago (France) in Pleven and over some great Bulgarian fighters like Todor Bankov (in Stara Zagora) and others.
In the last year of his life, now very ill, the Balkan lion faces the much younger world champion Al Pereira and last remains a man of honor - he succeeds in defeating him.
Dan Kolov has about 2,000 hits on the mat with almost everyone. He was the first European champion of Bulgaria in a freestyle wrestling, known at that time as "wrestling". He won European gold in 1936 at the championship in Paris. This is the second award for Bulgaria after the world title of Nikola Petrov (classic style) from 1900.
The most important winning championships and tournaments:
Diamond Belt / World Heavyweight Champion for Professionals - 1927, 1933
European Heavyweight Champion for Professionals - 1934, 1937, 1937/1938
Tournament in Japan - 1924
Tournament in Brazil - 1927
Multiple Tournament Winner in the United States - 1914/1927
Dan Kolov has scored 3 losses and at least 20 games ended without a winner in official matches.
After 30 years abroad Dan Kolov returns to his homeland and is greeted as a hero. Throughout his career he has been contracted to change his citizenship with American, but until his death he remains a proud Bulgarian. His words are: "I feel strong because I am a Bulgarian". He refused a proposal for foreign citizenship with the words: "Dan Kolov is a Bulgarian".
Dan Kolov is remembered with his great heart, helping many Bulgarians, both in Bulgaria and abroad, incl. our students. Being a millionaire, he spends absolutely everything to the last penny for charity. The first plane of Bulgarian post offices was bought by him.
He devoted his efforts to the Bulgarian sport and set up wrestling schools by training young people but also continuing to compete almost to his last days.
Communist rule after 9.IX.1944 awarded him posthumously with the title "Honored master of sport" and since 1962 in his memory the Bulgarian Wrestling Federation has organized an international free-fight tournament.
When offered to take him by carriage to his village, Dan Kolov replies: "I'm out, I'll walk back!"
Dan Kolov died in Bulgaria March 27, 1940, from Tuberculosis. They bury him at his will in his native village against the Balkan - "Balkan against Balkan".
Among the versions of his illness is that it has not happened naturally, and Doncho has been intentionally poisoned for a long time by French doctors. It is known that at that time many attempts have been made to be shamed or removed from the possibility of engaging in skirmishes. Many people claim that this is the real reason to leave this real giant of power and spirit.
Every year in the town of Sevlievo there is a free fight tournament in memory of Dan Kolov.

Support

Alexander95DGacevAlcekMirkoMhan TervelNamelessTheDankSavageTheOldMan67abritousabritous

Comments (2)

Мир на праха му.
Велик човек.