БИВОЛЪ

Putin - Newspaper from Bulgaria -

Published in Bulgaria - Political debates and analysis - 4 years ago - 19

252


Non-Aggression Pact between Bulgaria and Republic of Macedonia.


The undersigned parties have reached the following agreement:

1. The governments of Bulgaria and Republic of Macedonia agree to end all hostilities between their nations.
2. The government of Bulgaria will release the original regions to the government of Republic of Macedonia . The government of Republic of Macedonia shall be responsible for initiating the resistance wars and the governments will coordinate for the regions’ release.
3. All signing parties will keep their respective original regions, meaning none of them have aspirations towards each other’s regions.
4. No Declare War or Natural Enemy laws will be proposed by and between the undersigned parties.
5. The preceding agreement shall come into effect immediately upon publication by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, on date  15th of April, 2019, and remain in effect until date 15th of May, 2019, and will be renewed automatically at the moment of its expiration unless both parties agree otherwise.
6. Only the English section is valid as far as the treaty is concerned.

Signed by,
CP of Bulgaria, Alexander95
CP of Republic of Macedonia, goodbeer64


Договор за Ненападение между България и Република Македония.


Долуподписаните страни сключиха следното споразумение:

1. Правителствата на България и Република Македония се съгласяват да приключат всички военни действия помежду си.
2. Правителството на България ще освободи оригиналните региони на правителството на Република Македония. Правителството на Република Македония ще е отговорно за започването на въстанията и правителствата ще се координират за освобождаването на регионите.
3. Всички страни ще запазят своите оригинални региони, което означава, че никоя от тях няма аспирации към регионите на другата.
4. Няма да бъдат предлагани закони за Обявяване на Война или Естествен Враг между долуподписалите страни.
5. Предходното споразумение ще влезе в сила незабавно при публикуване от Министерство на външните работи на България, на 15 Април, 2019 и ще остане в сила до 15 Май, 2019, и ще се подновява автоматично при изтичането му, освен ако и двете страни не се договорят друго.
6. Единствено английската версия на текста се счита за валидна по отношение на договора.

Подписано от,
Президент на България, Alexander95
Президент на Република Македония, goodbeer64


Министър на външните работи,
Putin


180180

Support

mistikoJadelyTugaWolfStillborn JrDeni VaseMatejshPaxReloadedVojnikMs

Comments (19)

Signed o7
о7
o7
o7
o7
Cool
o7
o7
Signed o7
o7
o7
o7
What do we get for the above??
о7
o7
you mean Severna Makedonija
If we meant that it would of been written.
o7
support by me