Redhooligan News

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 23 Oct 2018 10:01 - 1

Самуилова крепост e името на средновековна крепост, разположена между планините Беласица и Огражден в Ключката клисура.
Намира се на невисокия хълм Куфалница, разположен на десния бряг на река Струмешница, на 5 километра северно от село Ключ. Построена е вероятно в периода 1009-1013 година по време на управлението на цар Самуил и е част от мащабна фортификационна система.

История:
В съчиненията на византийските хронисти от ΧΙ век Йоан Скилица, Георги Кедрин, Йоан Зонара, Кекавмен и други се известява за преграждането на Ключката клисура (на гръцки: ΚλειδίονКлидион) с широка преградна стена – дема. Археологическите изследвания сочат, че демата представлява сложна система от отбранителни съоръжения, които започват от склоновете на Беласица, южно от село Ключ и опират на север в слоновете на Огражден. Укрепителните съоръжения се простират в протежение на повече от 8 километра. Самата крепост, известна по-късно като Самуилова крепост, е само част от тази фортификационна система.
Тя е изградена върху основите на тракийско и ранно-българско славянско селище. Върху хълма цар Самуил построява землено укрепление, защитено от три вала и два рова, концентрично разположени. Първият вътрешен вал има сложна конструкция с ядро от камъни и пръст и скара от дървени греди. Гребенът на вала е завършвал с широка стена, изградена от ломени камъни, споени с кал. Върху най-високата част на хълма са открити правоъгълни каменни основи на дървена наблюдателна и отбранителна кула, конструктивно свързана с каменната стена. Останалите два вала имат единна структура на насипа си. Разположението на Самуиловата крепост позволява да се контролира цялата клисура и да се използва като команден военно-стратегически пункт на всички сектори на отбранителната система.
Във фортификационно отношение укреплението носи белезите на българската укрепителна традиция, характерна за времето на Първото българско царство. Крепостта се свързва с ослепяването на българските воини по времето на цар Самуил. В околностите на крепостта през лятото на 1014 година се е състояла историческата Беласишка битка, в която българските войски са предвождани от цар Самуил. Войските на византийския император Василий II разгромяват българската армия и пленяват много войници. Цар Самуил и неговото обкръжение успяват да се спасят. След края на битката византийският император ослепява 14-хилядната пленена българска армия, като на всеки сто души оставя по един едноок водач.
През 1916 година по време на Първата световна война Богдан Филов, като участник в научно-разузнавателната мисия в Македония и Поморавия, организирана от Щаба на действащата армия, заедно с Йордан Иванов посещават местата, свързани с битката при Беласица. Той описва останките от укреплението и правилно оценява важната му роля в събитията от 1014 година. В рапорта си до Началник щаба на действащата армия той пише:
„Близо до с.Ключ можахме да установим едно твърде голямо укрепление, което по всичко изглежда да бъде от времето на Самуил и което трябва да е играло важна роля в Беласицката битка. То се състои от един обграден със стени лагер, разположен на един хълм над самия бряг на Струмица и обиколен с два паралелни рова, от които единият се намира по средата на хълма, а другият – в самото му подножие. Този начин на укрепяване не се среща никъде на друго място освен още в Самуиловата столица в Преспа.

Национален парк-музей „Самуилова крепост“ тържествено е открит на 23 октомври 1982 година. Останките от средновековното укрепление и селище са консервирани, а районът около него е благоустроен. От паркинга до международния път Петрич – ГКПП „Златарево“ към парка-музей покрай брега на реката води красива алея. Тя минава по пешеходен мост и се отправя към подножието на хълма. Отдалеч се вижда величествената бронзовата фигура на цар Самуил в цял ръст и четирите бетонни пилона, изградени в най-високата част на хълма, върху руините от средновековната кула. Автор на паметника е професор Борис Гондов. Крепостта е важен туристически обект в Югозападна България. От 2003 година тя е включена в списъка от 100 национални туристически обекта на БТС.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samuil Fortress is the name of a medieval fortress located between the Belasitsa and Ograjden Mountains in the Key Gorge.
It is located on the unspoiled Kafalitza hill, situated on the right bank of the river Strumeshnitsa, 5 km north of the village of Klyuch. It was probably built between 1009-1013 during the reign of Tsar Samuil and was part of a mive fortification system.

History:
In the writings of the Byzantine chroniclers of the XI century John Skilitsa, Georgi Kedrin, John Zonar, Kekavmen and others are known for the partitioning of the Key Gorge (in Greek: Kleidon, Kladion) with a large partition wall - demos. Archaeological studies indicate that the demo is a complex defense system that starts from the slopes of Belasitsa, south of the village of Key and leans north into the elephants of Ograjden. The reinforcement equipment extends more than 8 kilometers. The very fortress, later known as the Samuil Fortress, is only part of this fortification system.
It is built on the foundations of a Thracian and Early Bulgarian Slavonic settlement. On the hill, King Samuil built an earthly fortification, protected by three shafts and two ditches, concentrically located. The first internal shaft has a sophisticated structure with a core of stone and finger and a wooden beams grill. The shaft comb was finished with a wide wall made of masonry stones, bonded with mud. On the highest part of the hill there are rectangular stone foundations of wooden observation and defensive tower, constructively connected to the stone wall. The other two shafts have a uniform structure of their embankment. The Samuil Fortress's location allows the entire gorge to be controlled and used as a command-point military-strategic point for all sectors of the defense system.
In fortification, the fortification carries the marks of the Bulgarian fortification tradition, characteristic for the time of the First Bulgarian Kingdom. The fortress is ociated with the blindness of Bulgarian soldiers during the reign of King Samuel. In the vicinity of the fortress in the summer of 1014 took place the historic Belasitsa battle, where the Bulgarian troops were led by Tsar Samuil. The troops of the Byzantine Emperor Basil II defeated the Bulgarian army and captured many soldiers. King Samuel and his environment managed to escape. After the end of the battle, the Byzantine Emperor blinded the 14-thousand-year-old Bulgarian army, leaving every one hundred men a one-headed leader.
In 1916, during the First World War, Bogdan Filov, as a participant in the scientific-reconnaissance mission in Macedonia and Pomoravia, organized by the Headquarters of the acting army, together with Yordan Ivanov, visited the places related to the Belasitsa battle. He describes the remains of the fortification and rightly appreciates his important role in the events of 1014. In his report to the Chief of Staff of the acting army he wrote:
"Near the village we could find a very strong fortification, which seems to have been Samuel's time, and which must have played an important role in the Belasit battle. It consists of a camp surrounded by walls, situated on a hill above the very shore of Strumitsa and surrounded by two parallel ditches, one of which is located in the middle of the hill and the other is at its foot. This form of fortification is not found anywhere else except in Samuil's capital of Prespa.

The Samuilova Fortress National Park Museum was solemnly opened on 23 October 1982. Remains of the medieval fortification and settlement are preserved and the area around it is well-developed. From the parking lot to the international road Petrich - "Zlatarevo" border checkpoint to the park-museum along the banks of the river leads a beautiful alley. She walks along a pedestrian bridge and heads toward the foot of the hill. From a distance, King Samuel's majestic bronze figure all the way up and the four concrete pillars built in the highest part of the hill on the ruins of the medieval tower. Author of the monument is Professor Boris Gondov. The fortress is an important tourist site in Southwestern Bulgaria. Since 2003 it has been included in the list of 100 national tourist sites of BTS.

Support

atito

Comments (1)

Д.Талев е най-големия изследовател на цар Самуил. Роман Самуил ми е любим. о7